Monday, July 23, 2012

Vintage Birthday: Slash

Vintage Birthday: Slash - July 23, 1965[caption id="attachment_2237" align="aligncenter" width="440"] Slash[/caption]

[caption id="attachment_2239" align="aligncenter" width="440"] Slash[/caption]

[caption id="attachment_2238" align="aligncenter" width="440"] Slash[/caption]

[caption id="attachment_2236" align="aligncenter" width="440"] Slash[/caption]

No comments: