Friday, May 6, 2011

Vintage Birthday: Rudolph Valentino

Vintage Birthday: Rudolph Valentino - May 6, 1895

No comments: